LITSENTSILEPING (tähtajatu) nr……..

Tallinnas, “……” ………… 20…

OÜ KMA, reg. kood 10116287  (edaspidi LITSENTSIANDJA) keda esindab juhataja  Andrus Männisalu ühelt poolt
ja
………………………….., reg. kood ………………………………  (edaspidi LITSENTSISAAJA), keda esindab …………………….. …………….  teiselt poolt,

koos edaspidi nimetatud kui POOLED või eraldi POOL, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

LEPINGU ERITINGIMUSED:

1.             Lepingu objekt – LITSENTSIANDJA poolt väljatöötatud mobiilse müügimehe töövahend TelliKMA kasutusõigus

2.            PROGRAMMI üleandmine toimub …………………………………;
3.            Litsentsitasu Programmi kasutamisõiguse eest:

 1. 10 EUR kuus/kasutajakoht+km laoarvestustarkvara Ladu20 kasutava LITSENTSISAAJA puhul;
 2. 20 EUR kuus/kasutajakoht+km muud laoarvestustarkvara kasutava LITSENTSISAAJA puhul.
 3. LITSENTSISAAJA kes oma laotöö halduseks kasutab muud laoarvestustarkvara, kui Ladu20, omab õigust saada piiratud funktsionaalsusega Ladu20-e kasutusõigushinnaga ⅔ litsentsitasu normaalhinnast.

4.             Käesoleva Lepingu alusel on LITSENTSISAAJAL õigus PROGRAMMI kasutada piiramatul arvul KASUTAJAKOHTADEL. Igakuiste  kasutajate lugemine käib TelliKMA töö käigus andmevahetuse logimise teel. Kasutajateks loetakse kasutajaid, kes on, kalendrikuu jooksul vähemalt 5 dokumenti saatnud.

LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (üldtingimused nr: TLT11/2011):

I.  MÕISTED

 

 1. PROGRAMM – LITSENTSIANDJA poolt väljatöötatud tarkvara (ja selle spetsiifilised moodulid). Mõistet PROGRAMM käsitletakse samas tähenduses, kui Eesti Vabariigi Autoriõiguse seaduses mõistet TEOS.
 2. PROGRAMMI täiendus – PROGRAMMI modifitseerimine, mille tulemusel muutub PROGRAMMI funktsionaalsus.
 3. LITSENTS – PROGRAMMI kasutusõigus vastavalt käesolevale lepingule.
 4. KASUTAJAKOHAD – PROGRAMMI kasutajate arv.
 5. TUGILEPING – käesoleva Lepingu lahutamatu lisa, milles on sätestatud POOLTE õigused ja kohustused PROGRAMMI kasutamise- ja hooldamisalaste teenuste osutamisel.

II.  ÜLDSÄTTED

 1. Käesoleva Lepingu täitmisel juhinduvad POOLED oma tegevuses Eesti Vabariigi Autoriõiguse seadusest, Võlaõigusseadusest ning muust Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.
 2. PROGRAMMI autoriks ja ainuomanikuks on LITSENTSIANDJA.
 3. Lepinguga ei kahjustata kolmandate isikute huve ega rikuta PROGRAMMIGA seotud teisi lepinguid.
 4. PROGRAMM on mõeldud töötamiseks Android operatsioonisüsteemi kasutavas nutitelefonis, või tahvelarvutis.

III.  LEPINGU OBJEKT

 1. Lepinguga annab LITSENTSIANDJA LITSENTSISAAJALE õiguse PROGRAMMI kasutamiseks (lihtlitsentsi) Lepingu kehtivuse ajal vastavalt Lepingu tingimustele ja ulatusele. LITSENTSISAAJA on PROGRAMMIGA ja selle võimalustega enne Lepingu allakirjutamist tutvunud ning ta ei oma pretensioone PROGRAMMI kohta.
 2. PROGRAMM on mõeldud töötamiseks Android keskkonnaga nutitelefonides ja tahvelarvutites

IV.  ARVELDAMISE KORD

 1. Lepingus ettenähtud maksed tasub LITSENTSISAAJA LITSENTSIANDJA poolt esitatavate arvete alusel. LITSENTSIANDJA esitab arved kord kuus eelnenud perioodi eest.
 2. PROGRAMMI, LITSENTSISAAJA poolt tellitud, täienduste ja muudatuste eest maksab LITSENTSISAAJA vastavalt POOLTE vahel sõlmitud TUGILEPINGU tingimustele.

V.  POOLTE ÕIGUSED

 1. LITSENTSIASAAJAL on õigus kasutada PROGRAMMI piiramatul arvul KASUTAJAKOHTADEL. Kõiki PROGRAMMI kasutajaid käsitletakse  käesoleva lepingu raames KASUTAJAKOHTADENA.
 2. LITSENTSIANDJA jätab endale kui PROGRAMMI autorile PROGRAMMI kasutamise osas kõik seaduses sätestatud õigused. Ühtlasi jätab LITSENTSIANDJA endale õiguse anda kolmandale isikule mistahes tingimustel üle õigused PROGRAMMI kasutamiseks.
 3. LITSENTSISAAJAL on õigus tellida LITSENTSIANDJALT PROGRAMMI tuge. Toe pakkumise tingimused on fikseeritud TUGILEPINGUS.
 4. LITSENTSISAAJA võib PROGRAMMIST teha varukoopiaid turvalisuse ja PROGRAMMI kadumise, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral PROGRAMMI taastamise eesmärgil. LITSENTSIANDJA ei vastuta PROGRAMMI koopiate tööseisukorra eest.

VI.  POOLTE VASTUTUS JA SANKTSIOONID

 1. LITSENTSISAAJA poolt Lepingujärgsete summade tähtajaks tasumisega viivitamise korral on LITSENTSIANDJAIL õigus nõuda ning LITSENTSISAAJAL kohustus tasuda lepingulist viivist 0,1% tasumata summast päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras LITSENTSISAAJA poolt tasutuks trahvid, teises järjekorras viivised ning kolmandas järjekorras põhivõlgnevus.
 2. Summa tähtajaks tasumata jätmisel kaotab LITSENTSISAAJA LITSENTSI PROGRAMMI kasutamiseks vastavalt alates võlgnevuse tekkimise või Lepingu rikkumise momendist.

VII.  LITSENTSIANDJA VASTUTUSE PIIRANGUD

 1. LITSENTSIANDJA ei garanteeri PROGRAMMI sobimist kõigi LITSENTSISAAJAI riist- ja tarkvaraliste kombinatsioonidega. LITSENTSIANDJA garanteerib PROGRAMMI sobivuse tema poolt soovitatud riist ja tarkvara kombinatsioonidega.
 2. LITSENTSIANDJA ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ükskõik millisest defektist PROGRAMMIS, mis on tekkinud teadmatusest arvuti või PROGRAMMI kasutamisel, kaasa arvatud LITSENTSISAAJA kahjud info kaotusest ja töö seiskumisest.
 3. LITSENTSIANDJA hüvituskohustus piirdub vea parandamisega PROGRAMMIS. Hüvituskohustus on kehtiv 6 kuu jooksul arvates Lepingu sõlmimist.

VIII.  KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

 1. POOLED kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepinguga seotud informatsiooni, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Kumbki POOL ei või nii Lepingu kehtimise ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist kasutada ega avaldada, ilma teise POOLE eelneva kirjaliku nõusolekuta, Lepingu ja TUGILEPINGU täitmise käigus teatavaks saanud informatsiooni.

IX.  MUUD TINGIMUSED

 1. Lepinguga kaasneb automaatselt LITSENTSILEPINGU TUGILEPING.

X.  LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPETAMINE

 1. Leping jõustub selle:
  1. allakirjutamise hetkest POOLTE poolt

või

  1. PROGRAMMI kasutama asumise hetkest LITSENTSISAAJA poolt
 1. Leping ning on sõlmitud tähtajatult.
 2. Kui mõni Lepingu säte on kohaldamatu, muutub kohaldamatuks või osutub vastuolus olevaks kehtiva seadusandlusega, siis ei mõjuta see Lepingu teiste sätete kehtivust.
 3. Lepingu lõpetamine võib toimuda ühe Poole algatusel, kui tal ei ole võlgnevusi teise Poole ees, teatades sellest teisele Poolele ette kirjalikult vähemalt kaks kuud.
 4. Lepingu lõpetamise korral lõpeb samast hetkest LITSENTSISAAJALE Lepingu alusel antud LITSENTS .
 5. LITSENTSIANDJAL on õigus Leping ühepoolselt koheselt lõpetada alljärgnevatel juhtudel:
  1. LITSENTSISAAJA ei ole tasunud LITSENTSIANDJAILE  LITSENTSITASU kolmekümne (30) päeva jooksul arvates vastava arve saamisest;

XI.  LÕPPSÄTTED

 1. POOLTE vahel Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel vaidlust lahendada ei õnnestu lahendatakse vaidlus kohtumenetluse teel algusega Tallinna Linnakohtus.
 2. Leping on vormistatud kahes identses võrdväärset juriidilist jõudu omavas eestikeelses eksemplaris, millest kumbki POOL saab endale ühe.

XII.  POOLTE AADRESSID JA ALLKIRJAD:

LITSENTSIANDJA:

LITSENTSISAAJA:

Mustamäe tee 46, Tallinn 10621

Reg. kood 10116287

Üldtelefon: 6 27 33 41

Klienditeenindus: 6 27 33 42

______________________

______________________

 

LITSENTSILEPINGU TUGILEPING

(Litsentsileping nr. …..  kpv. … ………….. ….)

(tugilepingu üldtingimused nr:TLx/20..)

I.  ÜLDSÄTTED

 1. Lepinguga reguleeritakse tarkvara (edaspidi PROGRAMM) litsentsi omava KLIENDI ja KMA vahelisi suhteid seoses PROGRAMMI juurutamise, kasutamise ja hooldamise alaste teenuste osutamisega.
 2. Leping tühistab kõik varem POOLTE vahel sõlmitud PROGRAMMI tuge ja teenindust puudutavad suulised ja kirjalikud kokkulepped, välja arvatud PROGRAMMi litsentsilepingus sätestatu.
 3. Lepingu mõistes on tööajaks ajavahemik alates 9.00 kuni 17.00 igal tööpäeval
 4. Lepingus toodud teenuste osutamise tähtajad kehtivad tingimusel:
  1. et KLIENDI kontor, kus teenust osutatakse asub Tallinnas või
  2. KMA-l on teeninduse eesmärgil ligipääs PROGRAMMi andmebaasidele üle interneti.

II.  KÄESOLEVA LEPINGU ALUSEL ON KLIENDIL õigus tellida:

 1. PROGRAMMi muudatusi ja täiendusi
 2. telefonikonsultatsiooni;
 3. PROGRAMMI töös esinevate häirete kõrvaldamist;
 4. PROGRAMMI kasutamise alast koolitust;
 5. PROGRAMMI hooldust, mis toimub POOLTE vahel kokkulepitud ajal KLIENDI kontoris;
 6. PROGRAMMI täiendamist KLIENDI soovi kohaselt.
 7. muud PROGRAMMIGA seotud abi

III.  TEENUSTE HINNAD JA TASUMINE

 1. KLIENDI teenindamine ühe konsultandi poolt töö ajal maksab 60 EUR tun. Hinnale lisandub EV käibemaks.
 2. KLIENDI teenindamisel väljaspool tööaega kasutatakse  tunnitasude arvestamisel järgmisi kordajaid:
  1. õhtusel ajal  (kella 17-st kuni 21-ni) ja hommikusel ajal  (kella 6-st kuni 9-ni) on kordaja 1,5;
  2. öisel ajal (kella 21-st kuni 6-ni) ja puhkepäevadel ning riiklikel pühadel on kordaja 3;
 3. KLIENDI teenindamisel väljaspool Eesti Vabariiki kasutatakse teenuste hindamisel koefitsienti 1,5.
 4. KLIENDI teenindamisega seotud KMA töötaja transpordi aeg arvestatakse töö aja sisse.
 5. KLIENT tasub osutatud teenuse eest vastavalt KMA arvetele. KMA esitab KLIENDILE arve teenuste osutamise kuu lõpus.

IV.  TEENUSTE VORMISTAMINE

 1. Alla 10 tunnise mahuga tööde tellimuste esitamine ja üleandmine-vastuvõtmine võib toimuda telefoni  teel.
 2. Teenused, mille maht ületab 10 tundi, vormistatakse kas elektronkirja teel või kirjalikult allkirjastatud “Tellimus”-ega.
 3. Üle 10 tunniste teenuste üleandmine-vastuvõtmine (edaspidi RAPORT) vormistatakse kirjalikult “Teostatud tööde raport”-iga või elektronkirjaga. KLIENDIL on kohustus anda omapoolne kirjalik aktsept või kommentaar RAPORTILE 3 tööpäeva jooksul peale tööde teostamist ja KMA poolset KLIENDILE üleandmist. KLIENDIPOOLSE aktsepti või kommentaari mittesaamisel 4 tööpäeva jooksul on KMAL õigus lugeda raport automaatselt aktsepteerituks.
 4. V.  TEENUSTE PAKKUMISE TINGIMUSED
 5. KLIENDILE võimaldatakse telefonikonsultatsiooni saamine 1 töötunni jooksul.
 6. KLIENDI poolt probleemi kahtlusel ja sellest KMA teavitamisel:
  1. alustab, vajadusel, KMA probleemi uurimist ja lahendamist üle interneti  1 töötunni jooksul teate saamisest
  2. tuleb, vajadusel, KMA esindaja probleemi lahendama KLIENDI kontorisse  5 töötunni jooksul teate saamisest
 7. KLIENDILE garanteeritakse võimalus tööd programmiga jätkata hiljemalt 6 töötunni pärast peale probleemi lahendamise alustamist. Seda  tingimusel, et ilmnenud häired tulenevad PROGRAMMIST
 8. KMA katkestab KLIENDI teenindamise olukorras, kus KLIENT on KMALE võlgu arvete alusel pikemalt kui 2 kuud. KMA alustab katkenud teenindust uuesti peale kogu KLIENDIPOOLSE võla tasumist KMALE.
 9. KMA tegeleb normaalolukorras KLIENDI ühe tellimusega korraga, s.t enne eelmise RAPORT aktsepteerimist KIENDI poolt, ei võta KMA KLIENDILT järgmist tellimust

VI.  LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPPEMINE

 1. Leping kehtib Litsentsilepingu kehtimisajal ja lõppeb Litsentsilepingu lõppemisega.

VII.  KONTAKTANDMED

Klienditeenindustelefon: 6 27 33 42

Klienditeenindus elektronpost: TelliKMA@kma.ee

ALLKIRJAD

KMA:………………………………….

KLIENT: ……………………………………..

 

 

[divider]

Väljaprintumiseks  saab lepingu siit: https://docs.google.com/document/d/13lx4wOsQbgsFEt5055G0-fY6IAr0rCeSsv6lPQA6bOk/edit